Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Anonieme analytische cookies om het gedrag van bezoekers na te gaan en de website aan de hand van deze gegevens te verbeteren. Daarnaast worden ook marketing cookies gebruikt door derden om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Ook wordt er gebruik gemaakt van deze cookies om integratie met social media mogelijk te maken. Denk aan video's op Youtube of functionaliteiten van Facebook.

Kwaliteit in de gezondheidszorg door samenwerking en innovatie

Aldien Poll

Investeren in kwaliteit van zorg loont.

Na mijn opleiding ben ik naar India gegaan om daar te werken als fysiotherapeut. Daar is mijn ambitie ontstaan om vanuit gebruikersperspectief mijn vaardigheden als fysiotherapeut in te zetten voor een betere kwaliteit van leven.

Mijn werkzaamheden in de revalidatie- en gehandicaptensector in Nederland richtten zich zowel op het behandelen van patiënten als op strategische ontwikkeling van de organisatie en van koepels. Langzaam maar zeker ben ik via het pionierschap op het gebied van ‘kwaliteitszorg in de gezondheidszorg’ helemaal overgestapt naar de beleidskant. Naast mijn functie als adviseur bij zorgverzekeraar ZAO, later Agis, heb ik mij actief ingezet in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kwaliteit van Zorg (NVKZ) en in talloze andere besturen en netwerken. Rode draad bij al deze activiteiten is steeds geweest om uitkomsten van gezondheidszorg te toetsen aan de toegevoegde waarde voor de patiënten. 

Zo zie ik het als de verantwoordelijkheid van een zorgverzekeraar om bij het inkopen van zorg afspraken te maken met zorgverleners over (para)medische uitkomsten, kwaliteit van leven, klantervaringen en innovatie.

En vice versa zie ik het als een grote kans voor zorgverleners om afspraken te maken over gezondheid en kosten voor hun populatie of voor specifieke groepen patiënten in plaats van afspraken te maken over het volume en de prijs van verrichtingen.

Nadere kennismaking aan de hand van drie thema's

Thema 1: Dienstenmodel fysiotherapie

Het eerste grote thema in mijn loopbaan bij een zorgverzekeraar betreft de ontwikkeling en implementatie van het zgn. ‘Dienstenmodel fysiotherapie’ in Amsterdam (1997 - 2007). Het betreft de combinatie van ervaringen uit de revalidatie, patiëntgerichtheid en kwaliteitszorg. Het stamt uit de tijd dat in de gezondheidszorg nog niet gesproken mocht worden over ‘produkten’. Samen met het NPi, Nivel en de fysiotherapeuten in Amsterdam is een begin gemaakt met een geheel nieuwe financiering van fysiotherapeutsiche zorg, gebaseerd op verschil in zorgzwaarte tussen patiëntengroepen. Omdat oud-minister van Volksgezondheid, Els Borst,in de jaren negentig juist wilde bezuinigen op paramedische zorg, vergden de inspanningen niet alleen de ontwikkeling van het model, maar moest er tegelijkertijd voor alle fysiotherapeuten in Amsterdam toestemming worden gevraagd af te mogen wijken van de toen geldende wettelijke maatregel. Dat de overheid daar toestemming voor gaf was een unicum in de Nederlandse zorg met een zeer positieve uitstraling op de Amsterdamse fysiotherapeurten.
Als vervolg op dit model is een contract in ontwikkeling waarin naast vergoeding van behandelingen ook klantervaringen (CQ index), paramedische uitkomsten (Abakus) en de zorgzwaarte (Paramedische kostengroepen) zijn opgenomen.

Thema 2: Diabeteszorg

Een volgend thema betreft de integrale (diabetes)zorg. Met het concept ‘Diagis’ ( Diabeteszorg van Agis), is uit een intense samenwerking met de Diabetes Vereniging Nederland en de zorgverleners in de eerste en de tweede lijn, een concept ontwikkeld waarmee Agis de gehele keten diabeteszorg kan contracteren voor één prijs per patiënt per jaar. Het concept heeft de Landelijke kwaliteitsprijs gewonnen en is voorbeeld voor de vele ketenconcepten die nu in ontwikkeling zijn. Onderdeel van het concept is het vastleggen van de uitkomsten van diabeteszorg.

Thema 3: CQ Index

Het derde grote thema betreft het toepassen van Pay For Performance (P4P), met als belangrijk onderdeel het meten van klantervaring met de zgn CAHPS, nu CQ index (2003 – heden).
Klantervaringen als objectieve maat in de contractrelatie met zorgverleners is een uitermate succesvol thema gebleken in de afgelopen paar jaar. De gedegen introductie van het meetinstrument heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Samen met de UvA en het Nivel is twee jaar lang hard en in de luwte gewerkt om een instrument te valideren dat als basis geldt voor het meten van ervaringen bij alle soorten patiëntengroepen.
Omdat in Nederland geen instrument voor handen was, zijn wij uitgeweken naar Amerika, om ons te scholen in de zgn CAHPS systematiek. Hoewel het instrument in Amerika alleen gebruikt wordt om 'consumers' te informeren over ervaringen van patiënten, was onze intentie om het in te zetten ten behoeve van contractering. VWS heeft ons verzocht de uitkomsten ook toegankelijk te maken als keuze ondersteunende informatie, met als gevolg dat de CQ index nu gebruikt kan worden voor zowel de inkoop als voor keuze informatie. De procedure rond het meten van klantervaringen met de CQ index wordt bewaakt door het ‘Centraal Klantervaringsinstituut in de Zorg’ (CKZ). Dit instituut wordt bestuurd door een vertegenwoordiging van zorgverzekeraars, patiënten en zorgverleners. Behalve het CKZ is ook  de stichting Miletus opgericht. In deze stichting coördineren de zorgverzekeraars het uitvragen van klantervaringen bij hun verzekerden zodat iedereen dezelfde vragenlijsten ontvangt. In het toezicht van de inspectie is de CQ opgenomen als instrument om de klantervaringen te betrekken bij de inrichting van de zorg. De CQ kan hiermee gezien worden als een overweldigend succes in de kentering van aanbod- naar patiëntgerichte zorg.

thema 4: Duurzaam contracteren

Alle bovenstaande thema's komen samen in het thema Duurzaam Contracteren. Professionals en aanbieders beschrijven zelf de doelstellingen die ze willen behalen bij patiënten, niet de zorgverzekeraars. De doelstellingen worden geformuleerd in overleg met patiënten en verzekeraars, op basis van objectieve informatie en betreffen medische effectiviteit, klantervaringen, kwaliteit van leven en kosten.Uitkomsten worden geëvalueerd door deskundige en onafhankelijke organisaties.

Het is mijn sterke overtuiging dat 2017 het jaar wordt waarin er een overgang zal plaatsvinden van contracten die aanbodbeheersing als doel hebben en gebaseerd zijn op wantrouwen, naar duurzame contracten die op basis van vertrouwen in de professionals worden opgesteld en gericht zijn op kwaliteitsuitkomsten bij de patiënten.

Zal ik u bellen of mailen?